Confidencialidad

Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri

Gizlilik PolitikamIz

Ropa Bebek Bu husus Bebek Clothing 'in bu konudaki hassasiyetinin gereği olmasının yanı sıra, ilgili yasal mevzuat uyarınca da Bebek Clothing 'in yasal bir yükümlülüğüdür. Üye'lerimize ait bilgilerin korunması ve yasal mevzuata uygun davranma konusunda azami özen gösterilmesine dair yaklaşımımız çerçevesinde, tüm çalışanlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti en yüksek düzeyde göstermesini sağlam ak için, Bebek Clothingmevzuatında bu hususta detaylı düzenlemelere gidilmekte, yürütülen her türlü uygulama ve süreçte Üye bilgilerinin korunması hususu önemle goz önünde bulundurulmaktadır.

Site'nin ziyaret edilmesi sırasında otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra ise Bebek Clothing olarak size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca Site'de bulunan Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”) hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği ile ilgili gereken özeni göstermekteyiz.

Üye'lerimize ait kişisel veriler dahil olmak üzere tüm bilgiler Üye'nin onayı olmaksızın, ilgili yasal mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçimde bu bilgilere erişme yetkisi olan yasal kurumlar ve yetkililer hariç olmak ü zere hiçbir şekil ve surette üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

Site'de ve Bebek Clothing ilkeleri, etik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup bu sitelerde uğranabilecek maddi/manevi kayıplardan Bebek Clothing sorumlu değildir.

Şahsi bilgilerinizi (dirección, teléfono, faks, e-posta adresi vb.) ile sozleşmenin yenilenmesine ilişkin iletileri göndermek için kullanılacak ve yasal zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacakt ir. Onaylı veri tabanımızda yer almanız halinde ise, tarafınıza Bebek Clothing tarafından gönderilen e-iletileri almak istemiyorsanız, size sunulan reddetme hakkını kullanarak örneğin;

Kisisel Verilerin KorunmasI

Bu Gizlilik Politikası'nda, “kişisel verileriniz,” kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi veya bilgi parçalarını ifade eder.

Kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, muhafazası, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, satılması ya da diğer biçimlerde işlenmesi bakımından aşağıda yer alan ilkelere Bebek Clothing olarak uygun davranacağımızı taahhüt ederiz.

Kişisel verileriniz, her zaman hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru bir biçimde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, rızanızın alınması suretiyle ya da mevzuatta öngörülen diğer hallerde işlenebilecek ve/veya üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, anılan amaçlarla sınırlı ve bağlantılı olarak toplanacak ve ölçülü biçimde işlenecektir.

Tarafınıza, kişisel verilerinizi gerektiğinde güncelleme imkânı sağlanacaktır.

Kişisel verileriniz işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir

BİLGİLENDİRME

Sizin Tarafınızdan Paylaşılan Veriler

Otomatik olarak elde edilen verilerin yanı sıra, sizin tarafınızdan paylaşılan veriler de ayrıca işlenmektedir. Bu veriler, sağlama amacınız doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılmaktadır.

Soz konusu verilerin kullanım amaçlarına ilişkin başlıca örnekler şu şekilde sıralanabilecektir:

• Site'ye kayıt olduğunuzda kişisel verilerinizi ilgili web sitemizde yer alan formlar aracılığıyla elde eder (örneğin; ad-soyad, e-posta adresi, iletişim ve adres bilgileri vb.) ve talep edilen hizmetler sağlan ır veya onayınız var is e ebülten, pazarlamaya yönelik bilgilendirmeler vb. bültenler gonderebiliriz. Ayrıca sipariş detayı, ziyaret detayı, fatura ve teslimat adresleri gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız. Bu bilgiler haricinde, ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki internet protokol adresi (IP) ve son oturum açma IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel ver iler, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır.

• Onayınız var ise kişisel verileriniz; pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması amacıyla işlenebilmektedir.

• Kullanıcıların ve web sitemizin güvenliğini sağlamak adına kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Kişisel Verilerin Baskalarına İletilmesi

Kişisel verileriniz rızanız olmaksızın veya mevzuatta öngörülen haller dışında bu Gizlilik Politikası'nda belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
Kişisel verilerinizi Bebek Clothing için destek hizmetleri sağlayan üçüncü kişilerle . .) paylaşabiliriz. Destek hizmeti sağlayan ilgili üçüncü kişiler, söz konusu servisi yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim hakkı sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu destek hizmeti sağlayan üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca Bebek Clothing adına ve Bebek Clothing talimatlarına göre hizmet vermek için kullanacak, sözleşmesel yükümlülükleri çerçev esinde bu bilgileri gizli tu tmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.

Bazı durumlarda kişisel olmayan ve anonim hale getirilmiş veriler, örneğin web sitemize belirli bir zaman periyodu içerisinde kaç ziyaret yapıldığının paylaşımı söz konusu olabilir.

Verilerin Saklanma Suresi

.

Kisisel Verilerin Guvenligi

bebek clothing korunması için çok çalışmakta ve gerekli tüm önlemleri almaktadır.

Site üzerinden alınan bilgiler SSL (Secure Socket Layer) Site üzerinde ödeme bilgilerinizi aktardığınız sayfalarda tarayıcınızın adres satırında en sağda (kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak) bir kilit ya da anahtar resmi ve bu adres sat ırında bulunan adresin ilk harflerinin http'den https'e dönüştüğünü göreceksiniz. Bunları görmeniz durumunda sitemizin ve/veya mobil uygulamamız güvenli sunucuları üzerinde olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi genel olarak Bebek Clothing veri tabanlarında ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından sağlanan veri tabanlarında saklamaktayız.

bebek ropa yukumludur.

Bilgilerin güvenliği ve verinin butünlüğü

Kişisel verilerinizi, kazara veya yasadışı yok edilmelere, kayıplara, değişimlere, bilgisayar ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz ku llanımlara, açığa çıkarmalara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara karşı korumak için teknik ve kuruluşun gerektirdiği ölçülerde önlemler aldığımı zI teyit ederiz.

Kişisel veriler ve çocuklar

Site'de yer alan hizmetler, çocuklara yönelik olarak düzenlenmemiştir. İlgili mevzuat tarafından izin verilen durumlar hariç olmak üzere, çocuklardan ya da çocuklar hakkında web siteleri üzerinden bilerek kişisel veriler talep edilemez ya da elde edilemez.

Gizlilik PolitikamIzdaki Degişiklikler

Bebek Clothing gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için Gizlilik Politikasında önceden haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Gizlilik Politikasını değiştirmeye karar verdiğimiz takdirde, değişen politika web sitemizde ilan edilecektir.

haklariniz

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, hangi kişisel verilerinizin işlendiğini; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini; düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etmek; işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle za rara uğramanız halinde zararın gi derilmesini talep etme hakkınız, Bebek Clothing'in mevzuattan ve işbu Politika'dan doğan hakları saklı kalmak üzere , bulunmaktadir. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımı zın saklı oldugunu belirtmek estériz.


Dirección Bigileri

Dirección: KazImkarabekir Mh. 2 Burç sk. No:2-4 Yıldırım/ Bursa/TÜRKİYE
Teléfono: +90 545 724 90 18

Correo electrónico: [email protected]


Cerez PolitikasI

Guncelleme tarihi: 22/06/2020

Çerezler nedir?

Günümüzde neredeyse sus sitios webi çerez kullanmaktadır. Tamaño daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu web sitesi gibi Bebek Clothing de çerez kullanmaktadır.

Çerezler, herhangi bir sitios de Interneti tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyalarıdır. Site tekrar ziyaret edildiğinde bilgisayarların tanınmasını sağlar.

Çerezler, sitios de Internet en ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir.

Ropa Bebek 'en Çerez Kullanımı

Site'yi ziyaret ederek Bebek Clothing'in Site'nin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirmesini kabul edersiniz.

Bebek Clothing çerezler sayesinde topladığı bilgileri işbu Gizlilik Politikası doğrultusunda;

Ziyaret ettiğiniz sitenin daha iyi hizmet sunabilmesi adına ziyaretçilerin kullanım alışkanlıklarını ve tercihlerini saptama,

Sitedeki kullanıcı deneyiminin artırılması için ihtiyaç duyulan teknik verilerin belirlenmesi ve toplanması,

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gere ğince kanuni olarak yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla ziyaretçilerin IP adresi gibi bilgilerine ihtiyaç duyulması amacıyla kullanır.

Bebek Clothing'in cihazınıza çerezler yerleştirmesini istemiyorsanız tarayıcınızın ayarları veya seçenekleri vasıtasıyla çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Bu durumda Site'nin bazı alanlarını düzgün biçimde kullanamayabilirsiniz.

Bebek Clothing gerekli gördüğü durumlarda, işbu Çerez (Cookie) Politikasını değiştirebilir. Çerez Politikasının değiştirildiği hallerde sayfanın üst kısmındaki güncelleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Cerez (Cookie) Politikası'nı belirli zamanlarda inceleyerek